Pravidla soutěže Závody Dračích lodí

Pravidla soutěže o vstupenky na
Závody Dračích lodí na koupališti Michal

 

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je společnost SUAS GROUP a.s. se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 10701702 zapsaný pod spisovou značkou B 2131/KSPL u Krajského soudu v Plzni (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: Karolína Černochová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o vstupenky na Závody Dračích lodí na koupališti Michal, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
 • Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář správně odpovídající na otázku: Kolik metrů je dlouhá dračí loď?
 • Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.
 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit do 8 dní od zveřejnění příspěvku o konání soutěže, tedy do 17. 8. 2022 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí v komentáři pod původním příspěvkem o soutěži na facebookovém profilu pořadatele.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 1. Soutěž má 5 výherců kteří získá výhru: 2 vstupenky na Závody Dračích lodí na koupališti Michal. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 1. Výherci soutěže budou vybráni dle vlastního uvážení.
 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Karolína Černochová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.csr-online.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
 • zveřejnění příspěvků na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.