TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Společný plán Sokolovské uhelné a Karlovarského kraje zajistí elektrickou energii pro firmy a nemocnice v regionu

Karlovy Vary (14. 9. 2022) Aktivní pomoc subjektům z našeho regionu ohroženým energetickou krizí je připravena ve spolupráci s Karlovarským krajem poskytnout společnost Sokolovská uhelná, sesterská společnost SUAS GROUP. Jako významný výrobce elektrické energie, na základě dosavadních kontraktů a na základě jednání s vedením kraje vyčlenila část výrobní kapacity pro zajištění cenově přijatelných dodávek elektrické energie ke stabilizaci energetickou krizí ohrožených firem. Svou pomoc by rozšířila například i na nemocnice, aby se zdravotníci mohli starat o pacienty bez obav z vývoje na trhu s energiemi.

Záměr Sokolovské uhelné navazuje na výzvu firem sklářského a keramického průmyslu z minulého týdne a jejich jednání se zástupci Karlovarského kraje. „Stejně jako jsme se setkali s představiteli odvětví výroby porcelánu, skla a těžby kaolínu a domluvili jsme se, že budeme kvůli nutnosti urychleného postupu apelovat na Asociaci krajů ČR a na vládu, nyní vítáme vstřícný přístup Sokolovské uhelné, která se aktivně zapojila do řešení problému v regionu. Sokolovská uhelná má v plánu v současné vypjaté době zajistit dodávky elektrické energie pro klíčové firmy v kraji a pro nemocnice či další organizace. Znamenalo by to, že ani energeticky náročné provozy nebudou muset omezovat či zavírat provoz a lidé, kteří tam pracují, nezůstanou bez práce a bez prostředků. Zásadní je pro nás i normální chod zdravotnických zařízení při zachování kompletního rozsahu péče o nemocné,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

„Základem pro další postup bude seznam klíčových firem, ve kterých by mohlo dojít v důsledku růstu cen energií k významnému ohrožení pracovních míst, jako jsou třeba sklárny nebo porcelánky, a těch firem nebo organizací, které jsou pro chod kraje zcela nezbytné, jako jsou například nemocnice,“ potvrdil hlavní část dohody mezi výrobcem elektrické energie a krajem Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Tento seznam ohrožených průmyslových výrobců, na kterém nebudou chybět ani dosavadní regionální odběratelé, by měl vzniknout v nejbližších dnech a na něj má navazovat jednání o konkrétním objemu a formě dodávek elektřiny.

„Není v našich silách pokrýt celou poptávku po garantovaných a cenově dostupných dodávkách elektrické energie, která zřejmě v průběhu zimy přesáhne naše výrobní kapacity. Na druhé straně ale, jako regionální výrobce, velmi citlivě vnímáme rizika sociální destabilizace a důsledky případného zastavení výroby v energeticky náročných provozech. Už dnes patří náš kraj ke strukturálně nejpostiženějším v zemi a takový vývoj by mohl mít závažné důsledky pro celý region, naši společnost nevyjímaje,“ dodal Tomek. 

Sokolovská uhelná a jí ovládaná Elektrárna Tisová již v současnosti zajišťují s využitím hnědého uhlí dostupné dodávky tepla za cenově přijatelných podmínek a pomáhají tak stabilizovat sociální podmínky odběratelů odebírajících teplo z CZT. Vedle Karlových Varů, Sokolova nebo Chodova a Nejdku dodává teplo i pro řadu dalších měst a obcí v regionu.

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Pavel Tomek předseda dozorčí rady
Jan Smolka místopředseda dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie